Truyện Độ ta không độ nàng

Chương 1 : Hồi nhỏ Trong gian nhà trúc nhỏ phía sau chùa Kim Bát Trên…